UBND vừa gửi tới WebSite UBND Tỉnh Ninh Thuận Dự thảo Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2017 để lấy ý kiến nhân dân cả trong và ngoài tỉnh. WebSite UBND Tỉnh Ninh Thuận xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nghiên cứu và đóng góp ý kiến.
Các góp ý về văn bản dự thảo