vừa gửi tới WebSite UBND Tỉnh Ninh Thuận Lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để lấy ý kiến nhân dân cả trong và ngoài tỉnh. WebSite UBND Tỉnh Ninh Thuận xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nghiên cứu và đóng góp ý kiến.
Các góp ý về văn bản dự thảo