Sở Tài nguyên Môi trường vừa gửi tới WebSite UBND Tỉnh Ninh Thuận Dự thảo “Báo cáo xác định chiều rộng và ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận” để lấy ý kiến nhân dân cả trong và ngoài tỉnh. WebSite UBND Tỉnh Ninh Thuận xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nghiên cứu và đóng góp ý kiến.
Các góp ý về văn bản dự thảo