UBND huyện Bác Ái vừa gửi tới WebSite UBND Tỉnh Ninh Thuận Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 của huyện Bác Ái để lấy ý kiến nhân dân cả trong và ngoài tỉnh. WebSite UBND Tỉnh Ninh Thuận xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nghiên cứu và đóng góp ý kiến.
Các góp ý về văn bản dự thảo