Từ 03-24/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Ban vận động Quỹ  "Vì người nghèo" và Quỹ cứu trợ tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quản lý, sử dụng năm 2019; trọng tâm là Quỹ  "Vì người nghèo" và Quỹ Cứu trợ.  

        Trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19 trên phạm vi cả nước; trong tháng 8/2020, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn.