Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
UBMTTQ huyện Ninh Hải thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015-2020. 
25/06/2020 
 

        Xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là cơ hội làm thay đổi diện mạo, tạo nên sức sống mới cho nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ở các địa phương. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Mặt trận các cấp trong huyện xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã được các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các ngành quan tâm, từng bước trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân; nhiều phong trào thi đua được MTTQ phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực, tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo tại địa phương được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 49/50 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hoá; số gia đình đạt chuẩn “gia đình văn hoá” đạt tỷ lệ 95%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%; tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%. Cuộc vận động “toàn dân tham gia hưởng ứng Ngày vì người nghèo” đã được các tổ chức đoàn thể, các ngành các cấp và các tổ chức xã hội trong huyện nhiệt tình hưởng ứng, phát huy mạnh mẽ truyền thông đoàn kết, tương thân, tương ái của mỗi người Việt Nam với tấm lòng “thương người như thể thương thân”. Thông qua cuộc vận động đã khơi dậy ý thức vươn lên của các hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc; qua 5 năm quỹ Người nghèo của huyện đã vận động được trên 4,6 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này đã xây dựng mới 150 căn nhà, sửa chữa 57 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo… Những hoạt động trên đã tạo sự lan toả sâu rộng và phát huy được tinh thần tương thân tương ái trong xã hội, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, thực hiện chính sách an sinh xã hội.

          Nhằm nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu, ưu tiên sử dụng hàng hoá thương hiệu Việt trong mua sắm tiêu dùng, đồng thời phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, xây dựng văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam. Những năm qua, Mặt trận, đoàn thể các cấp thường xuyên quán triệt mục đích ý nghĩa và nội dung cuộc vận động đến các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân… với nhiều hình thức phong phú như: lồng ghép vào các buổi họp dân, sinh hoạt thôn, khu phố, hội nghị tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ…gắn thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, qua đó nâng cao nhận thức, động viên cán bộ, công nhân viên chức người lao động và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động. Qua 5 năm, huyện Ninh Hải đã tổ chức 33 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, thu hút 57.200 lượt người tham gia mua sắm, với tổng doanh thu trên 2,220 tỷ đồng, góp phần hình thành thói quan mua sắm, tiêu dùng hàng Việt Nam thay cho hàng ngoại nhập. Các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động, có ý thức hơn trong việc sản xuất, tiêu dùng hàng hoá trong nước.

          Theo đánh giá, ngày càng nhiều người tiêu dùng khi mua hàng hoá đã lựa chọn hàng Việt Nam thay cho thói quen trước đây mua hàng có nguồn gốc, xuất xứ ở nước ngoài. Thời gian tới, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện Ninh Hải sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động này đến toàn thể nhân dân, nhằm thay đổi nhận thức và thay đổi dần hành vi mua sắm của người tiêu dùng, qua đó kích cầu tiêu dùng trong nước phát triển, thúc đẩy việc sản xuất hàng hoá từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần tích cực trong phong trào thi đua yêu nước. Tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn huyện. Phấn đấu xây dựng huyện Ninh Hải giàu đẹp, văn minh./.

Bích Thanh