Hoạt động chung
Hoạt động chung
Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020-2025 
28/08/2020 
 

Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua các chương trình phối hợp hành động cụ thể của Mặt trận trong từng thời gian, nhằm thực hiện có kết quả những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ đó các phong trào thi đua đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội-quốc phòng an ninh của tỉnh. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, các gương điển hình, các mô hình mới được nhân rộng, tăng cả về số lượng và chất lượng, rất nhiều gương điển hình được biểu dương, khen thưởng trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại cơ sở. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc và hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của các cấp.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua. Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng các nội dung phát động của Chủ tịch UBND tỉnh để tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025, với một số nội dung sau:

- Một là, Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, kịp thời thông tin về tình hình đất nước, của tỉnh đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự động thuận đoàn kết để ra sức thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

- Hai là, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm trong các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả nội dung Cuộc vận động động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Cả nước chung tay Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào  Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho Cuộc vận động thật sự đi vào đời sống xã hội và sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến; định kỳ sơ tổng kết rút kinh nghiệm và tiếp tục nhân rộng mô hình Tổ dân cư Tự quản; mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình cá nhân, tập thể tích cực tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”, xây nhà đại đoàn kết đạt và vượt chỉ tiêu đề ra hàng năm. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản xóa nhà tạm, nhà đột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Tuyên truyền vận động các hộ nghèo, cận nghèo thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm để vươn lên thoát nghèo. Đồng thời huy động các nguồn lực xã hội thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. 

 Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế" động viên các tầng lớp nhân dân sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và phục vụ đời sống.

Ba là, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2021 Mặt trận các cấp tham gia và giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bốn là, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các sáng kiến mô hình mới, cách làm hay ở cơ sở; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các tầng lớp nhân dân và người tiêu biểu dân tộc và tôn giáo tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận, các tổ chức thành viên phát động.

Năm là: Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tăng cường các hoạt động tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Chú trọng công tác sơ, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm để nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm nâng cao hơn nữa kết quả, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, từ diễn đàn của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần VII, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh kêu gọi các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hãy ra sức thi đua lao động sản xuất với tinh thần chủ động sáng tạo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội góp phần đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.

Phan Hữu Đức - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh