Hoạt động chung
Hoạt động chung
Thành lập Tổ tiếp nhận, phân phối tiền hàng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid -19 
25/03/2020 
 

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa ban hành Quyết định số 73-QĐ/MTTQ ngày 24/3/2020 thành lập Tổ tiếp nhận, phân phối tiền hàng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid -19 gồm 8 thành viên. Bà Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh – Tổ trưởng; Ông Bùi Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Y tế - Tổ phó.

Tổ có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh: làm đầu mối tiếp nhận tiền, hiện vật ủng hộ công tác phòng chống dịch từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; kịp thời hỗ trợ đến các đối tượng được hưởng theo qui định. Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tiếp nhận, phân phối đúng đối tượng, đúng mục đích.   

Kinh phí ủng hộ đề nghị Quý đơn vị chuyển vào tài khoản:                                                   

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận

Số Tài khoản: 3713.0.1020401.00000;

Mã QHNS: 1020401, Mã CTMT: 00000;

Mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận.  (Nội dung Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19)  Ủng hộ bằng hiện vật liên hệ Đ/c Trần Thành Tâm, Phụ trách lĩnh vực Tuyên giáo - Phong trào,   ĐT 0918 779 171 để được hướng dẫn và tiếp nhận.

Khôi Nguyên