Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"
Từ 17/10 đến 18/11: Tháng cao điểm Vì người nghèo 
15/10/2015 
 
Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được phát động từ ngày 17/10/2015 đến 18/11/2015 với những nội dung trọng tâm:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cuộc vận động Ngày vì người nghèo trong các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân. Phổ biến các chính sách mới của Đảng và nhà nước về Chương trình mục tiêu Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; các quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho người nghèo…

- Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ công chức và nhân dân tiếp tục tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp, tạo thêm nguồn kinh phí để chủ động giúp người nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất, trợ giúp khi ốm đau, người nhiễm chất độc màu da cam/dioxin…

- Chú trọng khuyến khích, động viên và giúp đỡ người nghèo có ý thức tự giác và biết cách vươn lên thoát nghèo kết hợp với sự hỗ trợ của nhà nước, sự chung tay giúp đỡ của đoàn thể, cộng đồng xã hội và dòng tộc, gia đình.

- Từng đoàn thể ở cơ sở, mỗi khu dân cư xây dựng các mô hình nhân dân giúp nhau thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể.

- Tổ chức Lễ phát động ủng hộ Qũy vì người nghèo năm 2015. 

BBT