Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Tác động từ cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 
08/12/2016 
Hội nghị tổng kết, nhân rộng mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tại xã An Hải, huyện Ninh Phước
Theo đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, qua tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở tỉnh ta, kết quả đạt được đã tác động tích cực đến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các khu dân cư.

Thông qua cuộc vận động, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp đều tập trung hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho người dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất hơn.Từ thực tế hoạt động của các cấp Mặt trận, trên cơ sở 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời căn cứ vào các hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã ban hành kế hoạch qua từng giai đoạn và từng năm; có các hướng dẫn cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện đối với địa bàn thuộc khu vực nông thôn và khu vực đô thị. Từ đầu năm 2016 đến nay, bên cạnh việc tổ chức thực hiện cuộc vận động, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã từng bước nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bằng việc phối hợp rà soát sửa đổi, bổ sung điều chỉnh các tiêu chí, quy ước, quy định, quy trình tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn văn minh đô thị” phù hợp với nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Qua phối hợp của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh, trong 6 tháng đầu năm đã công nhận mới 7 thôn, 1 khu phố văn hóa, công nhận lại 6 thôn, 3 khu phố văn hóa; công nhận 7 phường, thị trấn chuẩn văn minh đô thị và 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Để phát huy kết quả đạt được của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ủy ban MTTQVN tỉnh còn phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, đề án gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần quan trọng phát huy sức mạnh đoàn kết của Nhân dân, điển hình như mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại thôn Tuấn Tú (xã An Hải, Ninh Phước) do Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức xây dựng và phát động vào đầu tháng 6. Anh Từ Công Ý, Trưởng Ban Quản lý thôn Tuấn Tú, cho biết: “Từ khi phát động đến nay, cộng đồng dân cư trong thôn, nhất là Chi hội Phụ nữ thôn đã nâng dần ý thức, trách nhiệm, chung sức thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng thôn xóm văn hóa, lành mạnh”. Lan tỏa từ điểm Tuấn Tú, Ủy ban MTTQVN tỉnh kêu gọi mọi người dân, các cộng đồng dân cư trong toàn tỉnh cùng nhau chăm lo bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp.

Đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp Công an tỉnh tiếp tục duy trì các mô hình đã xây dựng và tổ chức phát động các mô hình gắn với cuộc vận động như: Mô hình điểm “Xã lành mạnh, thôn an toàn về an ninh trật tự” tại xã Phước Thái; “Xã đảm bảo an toàn về an ninh trật tự và an toàn giao thông” ở các xã Phước Thuận, Phước Hậu, Phước Hữu thuộc huyện Ninh Phước, các xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn thuộc huyện Ninh Sơn và xã Lợi Hải thuộc huyện Thuận Bắc. MTTQVN ở cơ sở tiếp tục hướng dẫn khu dân cư, gia đình, dòng họ ký cam kết không có người thân, thành viên mắc các tệ nạn xã hội; duy trì và xây dựng mới các mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự. Các xã, phường, thị trấn điểm của các huyện, thành phố trong tỉnh đã được phát động về xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, khu dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội, mại dâm. Trao đổi với chúng tôi, anh Ngụy Tấn Sung, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phước Thuận, chia sẻ: Qua vai trò tuyên truyền, vận động của các Ban công tác Mặt trận thôn, người dân chủ động tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở các khu dân cư, góp phần xây dựng xã Phước Thuận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQVN tỉnh đang tổ chức triển khai thực hiện nội dung cuộc vận động gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Kế hoạch hành động “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Theo đồng chí Phan Hữu Đức, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ cụ thể hóa các nội dung cuộc vận động, nhân rộng các mô hình tiêu biểu của Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, nhằm phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào thi đua như “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” và các phong trào thi đua khác tại địa phương.

NTO