Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số lượng các Ban bầu cử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
08/04/2016 
 

-    Quốc hội: 02 Ban bầu cử

-         Hội đồng nhân dân tỉnh : 12 Ban bầu cử

-         Hội đồng nhân dân huyện: 61 Ban bầu cử

-         Hội đồng nhân dân các xã: 463 Ban bầu cử

 

KN