Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
SUY NGHĨ VỀ TRÁCH NHIỆM HIỆP THƯƠNG CỦA MẶT TRẬN 
11/04/2016 
 

Ca Dá Noang – PCT. UBMTTQ tỉnh

 

 

            Ngày 17 tháng 03 năm 2016 vừa qua, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân đã thật sự nóng bởi bầu không khí dân chủ, thẳng thắn từ nhiều ý kiến đồng thuận của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN và các vị tổ chức thành viên của Mặt trận. Tất cả đều trên tinh thần xây dựng có trách nhiệm của người Mặt trận khi ở trong vai trò hiệp thương, giới thiệu người ứng cử.

          Một trong những nguyên tắc hoạt động của Mặt trận là hiệp thương dân chủ, hiệp thương tự nó đã nói lên tính chất bình đẳng: bảo đảm sự tin cậy, tôn trọng để phối hợp thống nhất hành động nhằm tăng cường sự đồng thuận xã hội và đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy trong các kỳ bầu cử, nhân dân đặt niềm tin vào các vòng hiệp thương của Mặt trận. Làm sao để không bỏ sót người tài đức, có tâm, có tầm xây dựng cơ quan, đơn vị địa phương, làm sao không giới thiệu nhầm người không đủ tiêu chuẩn ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp?

          Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 vừa qua là một trong những nội dung quan trọng của quá trình chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp. Qua hội nghị, đã lập được danh sách sơ bộ những người do cơ quan, tổ chức ở đơn vị Trung ương, địa phương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội, ứng cử Hội đồng nhân dân đáp ứng các tiêu chuẩn quy định. Kết quả, giới thiệu lập danh sách sơ bộ được hiệp thương thống nhất thông qua 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 86 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 401 ứng cử viên Hội đồng nhân dân cấp huyện, thành phố, 3075 ứng cử viên HĐND cấp xã. Cơ cấu và chất lượng đại biểu là hai yếu tố song hành với nhau. Việc bảo đảm cơ cấu là cần thiết nhưng chất lượng đại biểu mới là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Vì vậy danh sách phải có nhiều người để nhân dân còn lựa chọn.

          Kinh nghiệm các cuộc bầu cử cho thấy, tập trung lãnh đạo tốt ngay từ công tác chuẩn bị nhân sự theo quy trình là khâu then chốt bảo đảm thành công trong bầu cử. Điều này không hề đơn giản vì nhận xét và đánh giá một con người không thể tùy thuộc vào một thời điểm mà phải một quá trình ở nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống.

          Muốn hiểu rõ đức, tài của một cá nhân nào đó chỉ có một cách là thông qua các tổ chức thành viên mà các vị đó tham gia sinh hoạt, hoạt động. Đặc biệt để người dân hiểu đầy đủ về đại biểu ứng cử, từ đó có quyết định sáng suốt về người đại diện cho mình thì cần tạo mọi điều kiện cho các đại biểu ứng cử được tiếp xúc cử tri của mình nhiều hơn.

          Chúng ta đều hiểu việc giữ mối liên hệ gắn bó với cử tri không phải chỉ khi đại biểu đã được cử tri bầu vào cơ quan dân cử, mà phải được bắt đầu từ khi họ là người ứng cử.Vì thế phải có cơ chế hợp lý, khả thi cho việc giới thiệu người ứng cử, tạo ra không gian đối thoại giữa cử tri với người ứng cử. Vấn đề còn lại là sự sáng suốt của các lần hội nghị hiệp thương, cho nên hội nghị hiệp thương của các cấp Mặt trận phải tổ chức thật sự dân chủ, đầy đủ các bước quy trình và đúng luật.

          Hiệp thương dân chủ đã được kiểm nghiệm qua nhiều lần bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và ngày càng được hoàn thiện. Cuộc bầu cử lần này được được điều chỉnh với nhiều luật mới, sửa đổi bổ sung theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013. Đó là các Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND năm 2015. Thông tri của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN cũng đã nêu rõ, công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm thật sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định cho từng công việc và chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu…và như vậy một tinh thần dân chủ, bình đẳng đang được đặt lên trên hết tại các hội nghị hiệp thương của Mặt trận không chỉ cấp tỉnh mà còn lan tỏa ở Mặt trận các địa phương trong tỉnh.

          Quyền lựa chọn cuối cùng thuộc về nhân dân. Tin rằng, Mặt trận các cấp với việc tiến hành các bước của quy trình hiệp thương thật tốt, dân chủ, đúng pháp luật và có số dư hợp lý để người dân lựa chọn được những người có đức tài sẽ góp phần tạo nên cơ cấu của một Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.