Phối hợp và thống nhất hành động
Phối hợp và thống nhất hành động
Mặt trận các cấp tập trung tuyên truyền phòng, chống hạn hán và dịch bệnh Covid -19 
09/04/2020 
 

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã tập trung phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền và tham gia hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ và sự kiện lớn của địa phương, đất nước. Nổi bật đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán và tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Những ngày giữa tháng 3, đến các địa phương trong tỉnh chúng tôi nhận thấy công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã được MTTQ và tổ chức thành viên các cấp thực hiện hiệu quả. Việc tập trung phối hợp tuyên truyền nội dung trên gắn với tham gia đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch - vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự lan tỏa trong các khu dân cư. Đặc biệt MTTQ và tổ chức thành viên các cấp đã tập trung tuyên truyền vận động nâng cao ý thức dự phòng của người dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực tuyên truyền các giải pháp phòng, chống hạn; vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; phòng chống cháy rừng, giữ gìn vệ sinh nguồn nước, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Đồng chí Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Điểm đáng chú ý là trong quý I, cùng với tập hợp, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh kịp thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tính chất nguy hiểm, các tác hại của dịch bệnh Covid-19; vận động nâng cao ý thức dự phòng của người dân trong tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe và biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên”. Điều này có thể thấy rõ qua triển khai thực hiện kế hoạch công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2020. Đơn cử thực hiện kế hoạch giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa phương trong tỉnh, qua đó đề nghị các địa phương trên cần tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch bệnh; chú trọng công tác quản lý du khách nước ngoài đến lưu trú và người dân trở về từ các điểm có dịch.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận quý II, Ủy ban MTTQ tỉnh xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra ngày càng phức tạp, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, từng đoàn viên, hội viên và người dân về tính chất nguy hiểm, tác hại, giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trọng tâm là duy trì theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình; tăng cường khoanh vùng, kiểm tra tại các điểm có nguy cơ cao xuất hiện dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh; đấu tranh với các tổ chức, cá nhân đưa ra các thông tin không chính xác về dịch bệnh, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.  Song song với nhiệm vụ trên, MTTQ các cấp phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống hạn. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Theo đồng chí Phạm Thị Bích Hà, hiện nay Mặt trận các cấp đang phối hợp với các tổ chức thành viên bám sát cơ sở, gần gũi nhân dân, đoàn viên, hội viên để nắm bắt và phản ảnh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng đến cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Trong thời gian tới, cùng với tổ chức giám sát công tác phòng, chống hạn và dịch bệnh Covid-19, toàn hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII - năm 2020./.

Bạch Thương