Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Lịch trình bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp năm 2016 
26/02/2016 
 

Theo Lịch trình bầu cử Quốc hội khóa 14, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, ngày bầu cử toàn quốc là 22/5/2016, ngày 1/6 công bố kết quả đại biểu Hội đồng nhân dân, ngày 11/6 công bố kết quả đại biểu Quốc hội.

Ngày 28/1: Công bố ngày bầu cử

Ngày 7/2: Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu. (Lần 1 điều chỉnh ngày 22/2. Lần 2 điều chỉnh ngày 28/3).

Ngày 17/2: Hiệp thương lần 1. (Ngày 18/3 Hiệp thương lần 2. Ngày 17/4 Hiệp thương lần 3).

Ngày 3/3: Công bố số đơn vị bầu cử và số lượng được bầu ở mỗi đơn vị.

Ngày 13/3: Hạn cuối cùng nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Ngày 12/4: Niêm yết danh sách cử tri.

Ngày 27/4: Công bố danh sách những người ứng cử.

Ngày 2/5: Niêm yết danh sách những người ứng cử.

Ngày 22/5: Bầu cử toàn quốc

Ngày 1/6: Công bố kết quả đại biểu HĐND

Ngày 11/6: Công bố kết quả ĐBQH

KN