Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 29/6 - 03/7/2020) 
26/06/2020 
 

Thứ hai, ngày 29/6:

-Sáng: +Đ/c Chủ tịch dự Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

            +Họp cơ quan đầu tuần;

-Chiều: Lãnh đạo dự họp trực tuyến UBND tỉnh đánh giá tình hình KT - XH 6 tháng đầu năm 2020.

Thứ ba, ngày 30/6:

          -Sáng: + Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015 - 2020;

                      + Lãnh đạo dự họp Thường trực HĐND tỉnh;

-Chiều: Kiểm tra việc giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 tại các huyện, thành phố;

Thứ tư, ngày 01/7:  

-Sáng: Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Hải tại cụm các xã Tri Hải, Phương Hải và thị trấn Khánh Hải.

-Chiều: Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Hải tại cụm các xã Thanh Hải, Nhơn Hải, Vĩnh Hải.

Thứ năm, ngày 02/7:

          -Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

-Sáng:Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Hải tại cụm các xã Hộ Hải, Tân Hải, Xuân Hải.

-Chiều: Kiểm tra việc giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 tại các huyện, thành phố.

Thứ sáu, ngày 03/7:

-Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

-Kiểm tra việc giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 tại các huyện, thành phố.  

BTT