Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 11 - 15/5/2020) 
08/05/2020 
 

Thứ hai, ngày 11/5:

-Buổi sáng: Họp cơ quan;

-Buổi chiều: Họp Ban Thường trực.

Thứ ba, ngày 12/5:

-Buổi sáng: Đồng chí Chủ tịch dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Huyện Ủy Thuận Bắc về công tác chuẩn bị Đại hội.

-Buổi chiều: Kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát cấp huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong thực hiện các chính sách hổ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Thuận Nam.

          Thứ tư, ngày 13/5:  

-Buổi sáng: Kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát cấp huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong thực hiện các chính sách hổ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Bác Ái.

Cả ngày: Kiểm tra, giám sát công tác hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp  gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.

Thứ năm, ngày 14/5:

-Buổi sáng: Tổ chức cuộc họp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố triển khai công tác hỗ trợ chống hạn.  

-Buổi chiều: Kiểm tra, giám sát công tác hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.

Thứ sáu, ngày 15/5:

          Cả ngày: Kiểm tra, giám sát công tác hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp  gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.

BTT