Lịch công tác tuần UBMTTQ
Lịch công tác tuần UBMTTQ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 08 - 12/6/2020) 
05/06/2020 
 

Thứ hai, ngày 08/6:

-Buổi sáng:  Họp cơ quan.

-Buổi chiều: Họp Ban Thường trực.

Thứ ba, ngày 09/6:

-Buổi sáng: Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri xã Bắc Phong;

-Buổi chiều: Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri xã Bắc Sơn.

          -Cả ngày: Ban Thường trực giám sát việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thành phố.

Thứ tư, ngày 10/6:  

- Buổi sáng: Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri xã Phước Kháng;

- Buổi chiều: Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri xã Lợi Hải.

-Cả ngày: Ban Thường trực giám sát việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thành phố.

Thứ năm, ngày 11/6:

-Buổi sáng: Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri xã Phước Chiến;

-Buổi chiều: Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri xã Công Hải.

-Cả ngày: Ban Thường trực giám sát việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thành phố.

Thứ sáu, ngày 12/6:

-Buổi sáng: Ban Thường trực dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015 - 2020.

BTT