Hoạt động chung
Hoạt động chung
Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận cho cá nhân tiêu biểu Người dân tộc thiểu số là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX 
25/08/2020 
 
          Ngày 25/8, BTT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận cho cá nhân tiêu biểu Người dân tộc thiểu số là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Chủ trì và tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có bà Phạm Thị Bích Hà, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Cả sư Đổng Bạ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước và cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn nghiên cứu các chuyên đề về: MTTQ Việt Nam - Lịch sử và truyền thống- Những vấn đề cơ bản về Mặt trận hiện nay; thực hiện tốt công tác dân tộc theo Kết luận số 65 - KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; những nội dung cơ bản của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường công tác đảm bảo an ninh , trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chuyên đề MTTQ Việt Nam với công tác dân tộc.

Qua đó giúp các đại biểu nắm vững quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sác pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về công tác Mặt trận; xác định vai trò, nhiệm vụ của cá nhân tiêu biểu Người dân tộc thiểu số là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngọc Lâm