Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 
29/02/2016 
 

Ngày 23-2-2016, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBBC về Ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể như sau:

TT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

1

Huyện Ninh Sơn

Đơn vị bầu cử số 1 
gồm các xã, thị trấn:Hòa Sơn, Quảng Sơn, Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Ma Nới, Tân Sơn)

5 đại biểu

2

Huyện Bác Ái và

Huyện Ninh Sơn

Đơn vị bầu cử số 2
 (gồm 09 xã thuộc huyện Bác Ái và 02 xã Lương Sơn, Lâm Sơn thuộc huyện Ninh Sơn)

4  đại biểu

3

Huyện Thuận Bắc

Đơn vị bầu cử số 3

(gồm 06 xã thuộc huyện Thuận Bắc)

3 đại biểu

4

Huyện Ninh Hải

Đơn vị bầu cử số 4

gồm các xã, thị trấn: Tân Hải, Hộ Hải, Xuân Hải, Phương Hải, Khánh Hải

 

5 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 5

gồm các xã Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải

 

3 đại biểu

5

Tp. Phan Rang – Tháp Chàm

Đơn vị bầu cử số 6

(gồm các phường Bảo An, Đô Vinh, Phước Mỹ, Phủ Hà)

4 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 7

gồm các phường Kinh Dinh, Mỹ Hương, Đạo Long, Tấn Tài, Mỹ Hải, Thanh Sơn, Đài Sơn, Mỹ Bình)

5 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 8

gồm các phường, xã Đông Hải, Mỹ Đông, Văn Hải, Thành Hải

 

5 đại biểu

6

Huyện Ninh Phước

Đơn vị bầu cử số 9

gồm các xã Phước Vinh, Phước Thái, Phước Hữu

3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 10

 gồm các xã Phước Thuận, An Hải, Phước Hậu, Phước Sơn

5 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 11
 gồm các xã, thị trấn Phước Hải, Phước Dân

3 đại biểu

7

Huyện Thuận Nam

Đơn vị bầu cử số 12

 gồm 8 xã thuộc huyện Thuận Nam

5 đại biểu

 

K.N