Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
04/03/2016 
 
Ngày 03/03/2016, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG về Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ấn định như sau: 

- Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trong cả nước là 184.

- Tỉnh Ninh Thuận:

Số đơn vị bầu cử là hai.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

Đơn vị số 1:

Gồm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba.

Đơn vị số 2:

Gồm các huyện: Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Phước.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba.

K.N