Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đo đạc và Bản đồ
Đo đạc và Bản đồ
lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
14/06/2012 
 
Thực hiện Kế hoạch năm 2012 về đo đạc lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ngày 08/5/2012 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có hợp đồng đặt hàng cho Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường (Trung tâm KTTNMT) thực hiện việc xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại 03 xã thuộc huyện Bác Ái là xã Phước Trung, Phước Tân và Phước Tiến

Mặc dù mới triển khai từ đầu tháng 5/2012, nhưng nhờ có sự đôn đốc, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Sở; sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của tập thể lãnh đạo và người lao động của Trung tâm; sự chuẩn bị tốt, đầy đủ về nhân lực và trang thiết bị nên mới sau hơn một tháng triển khai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

- Tại xã Phước Trung: Đã hoàn thành công đoạn lập bổ sung lưới địa chính gồm 06 điểm (từ điểm địa chính BA-06 đến điểm địa chính BA-11) và lập hồ sơ địa chính ban đầu cho 89/89 tờ bản đồ với diện tích 3.400 ha/3.400 ha (đạt 100% số tờ bản đồ và diện tích đất cần đo so với dự án).

- Tại xã Phước Tiến: Đã hoàn thành công đoạn lập hồ sơ địa chính ban đầu cho 64/64 tờ bản đồ với diện tích 1.100 ha/1.100 ha (đạt 100% số tờ bản đồ và diện tích đất cần đo so với dự án).

[[- Tại xã Phước Tân: Đã hoàn thành công đoạn lập bổ sung lưới địa chính gồm 08 điểm (từ điểm địa chính BA-12 đến BA-19) và đo đạc bản đồ ngoại nghiệp được hơn 400 ha/710 ha (đạt 56% diện tích cần đo theo dự án).

Trong 6 tháng còn lại của năm 2012, Trung tâm phấn đấu sẽ tổ chức cho nhân dân kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất đạt khoảng 40% số  thửa đất cầ đăng ký đối với xã Phước Trung (khoảng 3.400/8.680 thửa) và khoảng 30% số thửa đất cần đăng ký tại xã Phước Tiến (2.100/7.080 thửa)
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường