Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoáng sản
Khoáng sản
Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh 
25/08/2013 
 
Trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 8 năm 2013, đoàn công tác của Đại học Huế phối hợp với các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng tiến hành điều tra, khảo sát vị trí địa lý các điểm mỏ kháng sản và thu thập các thông tin liên quan đến quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện Đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý và khai thác tài nguyên khoáng tỉnh Ninh Thuận” theo Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Theo nội dung Đề tài, các thông tin về tài nguyên khoáng sản được số hóa, kết hợp hệ thống thông tin địa lý GIS để xây dựng thành hệ thống cơ sở dữ liệu theo hướng đa mục tiêu, đa tỷ lệ theo chuẩn GIS mở trên nền dữ liệu bản đồ của tỉnh; đồng thời xây dựng và sử dụng công cụ WebGIS để đưa các thông tin lên mạng Internet, Intranet, mạng nội bộ một cách linh hoạt, tích hợp được với trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường (dưới dạng thông tin điện tử liên kết trực tuyến) làm cho các Website được xây dựng và hỗ trợ CSDL động, giúp cho việc tìm kiếm, cập nhật, bổ sung, khai thác thông tin một cách trực tuyến, đa dạng và hiệu quả. Từ các cơ sở dữ liệu đã xây dựng, ngoài chương trình quản trị, còn dễ dàng bổ sung thêm các chương trình phần mềm tính toán mô phỏng có khả năng dự báo sự thay đổi của tài nguyên khoáng sản.

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về tài nguyên khoáng tỉnh Ninh Thuận là Đề tài khoa học cấp tỉnh, có tính mới và ứng dụng thực tiễn rất cao: Tạo được một cơ sở dữ liệu đầy đủ về tài nguyên khoáng sản của tỉnh, dễ quản lý, truy cập, chỉnh sửa, bổ sung; giúp các cơ quan quản lý tìm kiếm, truy xuất thông tin nhanh chóng, chính xác phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, quy hoạch và ra quyết định, đem lại hiệu quả, năng suất và chất lượng cao trong công việc; đồng thời quảng bá thông tin về quy hoạch, khai thác, chế biến, sử dụng và tiềm năng về tài nguyên khoáng sản của tỉnh trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường (trang Web), thể hiện tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu truy cập, tìm kiếm thông tin làm cơ sở cho công tác quy hoạch, xây dựng phát triển kinh tế xã hội, lựa chọn cơ hội đầu tư và kiểm tra, giám sát.

Theo kế hoạch, Đề tài sẽ được hoàn thành và chuyển giao để quản lý sử dụng vào tháng 6 năm 2014.

KHOÁNG SẢN