Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
UBND tỉnh cấp Giấy phép cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận khai thác sử dụng nước 03 hồ chứa nước Trà Co, Cho Mo, CK7. 
06/05/2014 
 
 Ngày 21/04/2014 UBND tỉnh cấp giấy phép cho phép Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, địa chỉ số 144 đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận khai thác sử dụng nước 03 hồ chứa nước Trà Co, Cho Mo và CK7, cụ thể như sau: 

Giấy phép số 10/QĐ-UBND ngày 21/04/2014 của UBND tỉnh cho phép khai thác, sử dụng nước hồ chứa nước Trà Co gồm:

1. Mục đích khai thác, sử dụng: Cấp nước tưới cho 1.162ha đất canh tác nông nghiệp thuộc hai xã Phước Tân và Phước Tiến, huyện Bác Ái.

2.Nguồn nước khai thác: Hồ chứa nước Trà Co.

3. Vị trí công trình khai thác: Công trình hồ chứa nước Trà Co thuộc 2 xã Phước Tân và Phước Tiến,  huyện Bác Ái có tọa độ  vị trí (hệ VN2000) như sau:

Tên điểm

Trị số tọa độ

Tên điểm

Trị số tọa độ

X (m)

Y (m)

X (m)

Y (m)

1

1313840.40

562558.87

12

1312533.63

562082.53

2

1313589.70

562780.93

13

1312776.87

562263.01

3

1313412.70

562082.71

14

1312776.87

562263.01

4

1313327.81

561459.01

15

1312623.72

562847.57

5

1313156.97

561088.56

16

1312853.81

562596.82

6

1312767.18

561160.37

17

1313058.25

562725.07

7

1312659.62

561218.98

18

1313211.81

562882.59

8

1312371.23

561272.68

19

1313426.41

563221.58

9

1312242.29

561489.89

20

1313852.91

563359.99

10

1312143.88

561742.79

21

1313966.27

563133.27

11

1312210.99

561999.88

22

1313938.18

562883.84

4. Lượng nước khai thác sử dụng:

- Tổng lượng nước đã khai thác trong từng năm       : 18,456 x106 m3;

- Lượng nước lớn nhất đã khai thác trong một tháng :  2,291 x106 m3 ;

- Lượng nước lớn nhất đã khai thác trong ngày           : 76,37  x 103 m³/ngđ;           

- Lượng nước khai thác lớn nhất                                     :  0,88 m3/s;

5. Chế độ khai thác: liên tục

6. Thời hạn giấy phép: 10 năm,  kể từ ngày ký giấy phép. 

Giấy phép số 11/GP-UBND ngày 21/04/2014 của UBND tỉnh cho phép khai thác, sử dụng nước hồ Cho Mo gồm:

1. Mục đích khai thác, sử dụng: Cấp nước tưới cho 1.242ha đất canh tác nông nghiệp của xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

2. Nguồn nước khai thác: Hồ chứa nước Cho Mo.

3. Vị trí công trình khai thác: Công trình hồ chứa nước Cho Mo thuộc địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, có tọa độ vị trí (hệ VN2000)  như sau: 

Tên điểm

Trị số tọa độ

Tên điểm

Trị số tọa độ

X (m)

Y (m)

X (m)

Y (m)

1

1298705.62

564224.23

13

1298066.28

567586.77

2

1298719.62

564597.82

14

1297995.66

567262.54

3

1298747.87

564846.93

15

1298014.02

566747.41

4

1298745.29

565150.79

16

1297696.79

566747.41

5

1298499.24

565411.43

17

1297524.36

566458.87

6

1298534.65

565749.63

18

1297691.19

566171.21

7

1298626.46

566095.03

19

1297492.71

565816.91

8

1298556.41

566554.35

20

1297747.15

565519.24

9

1298711.80

567037.44

21

1297670.20

565242.60

10

1298768.37

567397.42

22

1297814.38

565036.76

11

1298601.90

567512.26

23

1298113.66

564815.16

12

1298066.28

567586.77

24

1298200.06

564301.69

4. Lượng nước khai thác sử dụng:

- Tổng lượng nước đã khai thác trong từng năm       : 15,619 x106 m3;

- Lượng nước lớn nhất đã khai thác trong một tháng :  2,299 x 106 m3 ;

- Lượng nước lớn nhất đã khai thác trong ngày           : 76,63 x 103 m³/ngđ;

- Lượng nước khai thác lớn nhất                                     :  0,89 m3/s;

 5. Chế độ khai thác: liên tục

6. Thời hạn giấy phép: 10 năm, kể từ ngày ký giấy phép./. 

Giấy phép số 12/GP-UBND ngày 21/04/2014 của UBND tỉnh cho phép khai thác, sử dụng nước hồ CK7 gồm:

1. Mục đích khai thác, sử dụng: Cung cấp nước tưới cho 100ha đất canh tác lúa luân canh với thuốc lá của vùng kinh tế mới của Nhị Hà và cung cấp nước tiếp cho khu tưới Ma Rên nhằm đảm bảo tưới cho 500 ha lúa vụ mùa và khoảng 100 ha thuốc lá.

2. Nguồn nước khai thác: Hồ chứa nước CK7.

3. Vị trí công trình khai thác: Hồ chứa nước CK7 được xây dựng trên Suối Sét nằm trong địa phận hai xã  Phước Hà và Nhị Hà thuộc huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận và công trình đầu mối cách Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 25 km, được xác định bởi các điểm có tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000) như sau:

Tên Điểm

                     Trị số tọa độ

        X(m)

    Y (m)

A

1272051.42

563108.76

B

1271872.31

562964.58

C

1271750.76

562791.93

D

1271531.96

562940.96

E

1271442.24

562850.00

F

1271354.28

562845.68

G

1271347.85

562895.95

H

1271436.45

562941.87

I

1271463.40

563097.11

J

1271544.59

563182.53

K

1271866.21

563386.01

L

1272055.71

563376.62

4. Lượng nước khai thác sử dụng:

- Tổng lượng nước đã khai thác trong từng năm       : 2,6 x106 m3;

- Lượng nước lớn nhất đã khai thác trong một tháng : 500 x 106 m3 ;

- Lượng nước lớn nhất đã khai thác trong ngày           : 16,13 x 103 m³/ngđ;

- Lượng nước khai thác lớn nhất                                     :  0,19 m3/s;

5. Chế độ khai thác: liên tục

6. Thời hạn giấy phép: 10 năm, kể từ ngày ký giấy phép./.

Tài nguyên nước 
Tin đã đưa
(17/06)
(12/06)
(20/05)
(20/05)
(06/05)
(25/09)
(17/05)
(17/05)
(03/05)
(03/05)