Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đo đạc và Bản đồ
Đo đạc và Bản đồ
Triển khai đo đạc bản đồ tại 05 xã huyện Bác Ái 
30/08/2013 
 
Thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011  về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Thông báo số 108/TB-BTNMT ngày 10/7/2013 về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang tại buổi làm việc về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận tại 22 tỉnh, thành phố trọng điểm; Thông báo số 683/TB-VPUB ngày 09/5/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Nghị tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Văn bản số 3285/UBND-QHXD ngày 17/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013;

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân    huyện Bác Ái tổ chức hội nghị triển khai công tác trích đo địa chính thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại các xã Phước Hòa vào ngày 15/8/2013, Phước Chính vào ngày 19/8/2013, Phước Thắng vào ngày 22/8/2013, Phước Thành vào ngày 23/8/2013, Phước Bình vào ngày 26/8/2013, nhằm phục vụ ngay công tác kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân. Đơn vị thực hiện là Công ty Cổ phần Công nghệ Tài nguyên Môi trường Việt Nam.

Phải nói rằng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao và liên tục bằng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành cơ bản công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2013.  

Việc triển xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai các xã Phước Bình, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Chính, huyện Bác Ái đã đáp ứng được mong mỏi của địa phương bấy lâu nay, nên được địa phương hết sức ủng hộ và tạo điều kiện tối đa để Công ty Cổ phần Công nghệ Tài nguyên Môi trường Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với địa phương phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013.   

Đo đạc -Bản đồ