Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Môi trường
Môi trường
Thực hiện các quy định mới về bảo vệ môi trường tại Hiến pháp năm 2013, Sở Tài nguyên Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
30/05/2014 
 

Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội khóa XIII chính thức thông qua vào ngày 28/11/2013 tại Kỳ họp thứ 6. Hiến pháp năm 2013 đã quy định chi tiết, rõ ràng và có nhiều điểm mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Để thực hiện các quy định mới về bảo vệ môi trường tại Hiến pháp năm 2013, Sở Tài nguyên Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp năm 2013 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố bằng nhiều hình thức như: Mời báo cáo viên pháp luật truyền đạt trực tiếp; đăng tải toàn văn Hiến pháp 2013 và các bài viết có liên quan lên Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; kể cả phổ biến vào các buổi chào cờ vào tuần lễ đầu tiên của mỗi tháng,... Đặc biệt là tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ môi trường với thông điệp: “Bảo vệ môi trường là quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân”.

2. Trên cơ sở các quy định mới về bảo vệ môi trường tại Hiến pháp năm 2013, đã chuyển tải các nội dung mới này vào văn bản góp ý Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII).

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ-TU ngày 28/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện các quy định về thu phí nước thải như: Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; phân cấp thu phí đối với nước thải công nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với Sở Tài chính xây dựng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; đã gắn với yêu cầu thực hiện trách nhiệm khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại đối với các đối tượng vi phạm trong xử lý các vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. 

Môi Trường