Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đất đai
Đất đai
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 phê duyệt Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" 
11/11/2013 
 

Theo Quyết định, nội dung của Dự án là xây dựng, triển khai, quản lý, vận hành, khai thác, cập nhật hệ thống thông tin đất đai quốc gia thống nhất gồm các dữ liệu đất đai chuyên đề, qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, sẽ kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với các ngành có nhu cầu; xây dựng các quy chế cập nhật, khai thác, vận hành hệ thống lâu dài đảm bảo tính đồng bộ, trách nhiệm đúng thẩm quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hệ thống từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương. Đồng thời, Dự án cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn về tích hợp dữ liệu, an ninh bảo mật, an toàn dữ liệu, hệ thống phần mềm gốc, công cụ phát triển, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và vận hành bảo trì hệ thống.

Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2012 đến 2018 theo quy định tại Quyết định số 1892/QĐ-TTg, ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020.

Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến từ tháng 9/2013 và kết thúc vào tháng 12/2015, sẽ triển khai thiết kế hệ thống thông tin đất đai thống nhất từ Trung ương đến địa phương; Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai; Xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai cho 3 huyện của 3 tỉnh đại diện ba miền Bắc, Trung, Nam có đủ điều kiện cơ bản: đã hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xây dựng hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai của 41 huyện điểm (trong đó có thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) thuộc Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

 Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, sẽ chuyển sang giai đoạn 2 triển khai các nội dung còn lại. Kết thúc từng giai đoạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường có đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết Dự án để hoàn thiện hệ thống, triển khai hiệu quả vào năm 2020.

 

Kinh phí thực hiện Dự án thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế Trung ương cho các nhiệm vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Kinh phí khái toán giai đoạn 1 của Dự án là 258 tỉ đồng./
dat dai