Nhập từ khóa...Tìm kiếm
thanh tra
thanh tra
Thanh tra toàn diện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 
24/09/2013 
 
Ngày 20/8/2013 Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1654/QĐ-STNMT ngày 04/7/2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành Thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Mục đích của cuộc Thanh tra này là nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tai các đơn vị trên địa bàn tỉnh; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đưa công tác quản lý đất đai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp.

Nội dung thanh tra bao gồm: kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc chấp hành các quy định của pháp luật khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian từ ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành đến thời điểm thanh tra. Đoàn thanh tra của Sở sẽ thanh tra tất cả 06  huyện, thành phố và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của tỉnh.

Kết quả thanh tra sẽ được báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để giúp Bộ tổng hợp kết quả chung và đánh giá thực trạng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phạm vi cả nước.

THANH TRA SỞ