Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đất đai
Đất đai
Thực hiện chỉ thị số 18 của UBND tỉnh Ninh Thuận 
02/07/2012 
 

Ngày 20/6/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận QSDĐ) và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo Chỉ thị, thời gian qua việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn chậm, đặc biệt là đất ở đô thị; một số địa phương chưa tổ chức trao Giấy chứng nhận đã ký cho người được cấp. bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm, chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng chưa cao; viêc cập nhật, chính lý biến động hồ sơ địa chính chưa thường xuyên, chưa đầy đủ.

Về nguyên nhân, Chỉ thị đã nêu rỏ là một số địa phương chậm cải cách trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận, một số nơi vẫn còn tình trạng cán bộ nhũng, nhiễu khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận; còn thụ động trong việc tổ chức kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận; cán bộ làm công tác cấp Giấy chứng nhận còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố chưa coi trọng công tác xây dựng cơ sở dữu liệu đất đai cũng như việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính...

Chỉ thị đã nêu 09 nhóm giải pháp cấp bách mà các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải chỉ đạo thực hiện tốt đó là: (1) Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp; (2) công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ; (3) Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; (4) công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; (5) công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất; (6) công tác phát triển qũy đất; (7) công tác quản lý đất công ích, đặc biệt là đất chưa cho thuê sử dụng; (8) công tác cải cách hành chính, trong đó tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông”; (9) công tác đào tạo nâng trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài nguyên môi trường. Tải về Noi dung chi thi 18.doc
Đỗ Xuân Thể