Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đất đai
Đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường và trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại địa bàn hai huyện Ninh Sơn và Bác Ái 
24/10/2013 
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Chỉ thị số 05 /CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện điểm 7 phần III Thông báo số 1589/TB-VPUB ngày 25/9/2013 của Văn phòng UBND tỉnh Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Thanh tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2013, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận đã quyết định lập Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường và trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại địa bàn hai huyện Ninh Sơn và Bác Ái

Thông qua cuộc kiểm tra tại Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện Ninh Sơn và Bác Ái, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ninh Sơn và Bác Ái, Ủy ban nhân dân các xã gồm: Hòa Sơn, Ma Nới, Lâm Sơn, Lương Sơn thuộc huyện Ninh Sơn; Phước Bình, Phước Hòa, Phước Tân, Phước Tiến, Phước Đại, Phước Trung, Phước Thành, Phước Thắng, Phước Chính thuộc huyện Bác Ái; các Đơn vị tư vấn thực hiện Dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ nay đến 31/12/2013 phải thực hiện đúng Nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013) Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đối với đất nông nghiệp là 95% và đất ở là 85% diện tích đất đủ điều kiện cấp giấy; Tập trung đo đạc, cấp mới (cấp lần đầu) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  đến 31/12/2013 Dự án phải hoàn thành cấp mới (cấp lần đầu) giấy chứng nhận cho 100% diện tích đất đủ điều kiện cấp giấy
Quản lý đất đai