Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn các quy định mới về cam kết bảo vệ môi trường, quản lý chất thải nguy hại 
27/04/2012 
 
Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý môi trường và  thống nhất cách thực hiện một số quy định mới về quản lý môi trường, ngày 26/4/2012 tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức lớp Tập huấn các quy định, hướng dẫn mới về Cam kết Bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản và Quản lý chất thải nguy hại.

Tham dự lớp tập huấn có Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, cán bộ thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường và các cán bộ làm công tác quản lý môi trường thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.

Nội dung tập huấn nhằm triển khai, hướng dẫn cho các cán bộ làm công tác quản lý về môi trường các quy định mới về tổ chức thực hiện việc đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ban hành ngày 18/4/2011 của Chính Phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 quy định chi tiết một số điều  của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Đỗ Xuân Thể- Võ Anh Vũ