Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Sở Tài Nguyên và Môi Trường Ninh Thuận 
Sở Tài Nguyên và Môi Trường Ninh Thuận 

                                 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. VĂN PHÒNG SỞ

- Chức năng:

Là phòng tổng hợp làm tham mưu cho Giám đốc sở công tác tổ chức, quản lý cán bộ, hành chính quản trị, quy hoạch kế hoạch, tài chính kế toán, quản trị mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, tổng hợp hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở, Ngành về công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Công tác tổ chức cán bộ:

Xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức theo thẩm quyền phân cấp thuộc Sở; thực hiện chế độ chính sách trong công tác tổ chức cán bộ theo chế độ quy định của nhà nước.

Đề nghị tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, đào tào, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của của Sở, quản lý hồ sơ cán bộ công chức.

Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Sở; tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Thực hiện công tác cải cách hành chính, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động chuyên môn của Sở, ngành theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

+ Thực hiện công tác kế toán tài chính của Sở và theo dõi, giám sát hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc Sở, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán theo đúng quy định.

+ Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở, lập, thẩm định đơn giá, phí, lệ phí về các lĩnh vực liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và Môi trường; thống kê, báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện công tác hành chính quản trị: Theo dõi công văn đi, công văn đến, đánh máy văn bản, in ấn văn bản, quản lý xe ô tô cơ quan, tài sản vật dụng của cơ quan, bảo vệ, kho, quỹ, phục vụ tiếp khách, vệ sinh cơ quan và các công tác hành chính quản trị khác. Theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo quy trình “một cửa” tại Sở.

+ Quản trị mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

2. THANH TRA SỞ

- Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc sở thực hiện việc tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở có con dấu riêng và được sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc sở;

+ Thực hiện và chỉ đạo cấp huyện, xã tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

+ Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện và hướng dẫn cấp huyện, xã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường;

+ Thực hiện công tác pháp chế: Soạn thảo và phối hợp với các phòng chuyên môn soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, thể chế hoá văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý tài nguyên và môi trường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

- Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ chuyên môn làm tham mưu cho Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình Ủy ban nhân dân tỉnh;  hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

+ Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất;

+ Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; ký hợp đồng thuê đất, thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

+ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đánh giá, phân hạng đất; thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh;

+ Chủ trì xác định giá đất, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định giá đất định kỳ hàng năm tại địa phương phù hợp với khung giá đất do Chính phủ ban hành; đề xuất việc giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất; tổ chức thực hiện điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

+ Tổ chức, quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố;

+ Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án; giải pháp quản lý tài nguyên đất; quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực đất đai;

+ Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai được cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai đối với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố, công chức chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai;

+ Giúp Giám đốc sở thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến lĩnh vực đất đai;

+ Tham mưu Giám đốc sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

4. PHÒNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

- Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ chuyên môn làm tham mưu cho Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, xác định các khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản;

+ Tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; tham gia xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp được thừa kế và các đề án đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

+ Tổ chức thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

+ Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt động khoáng sản và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án; giải pháp quản lý tài nguyên khoáng sản; quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản;

+ Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản được cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đối với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố, công chức chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản;

+ Giúp Giám đốc sở thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản;

+ Tham mưu Giám đốc sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

5. PHÒNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

- Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ chuyên môn làm tham mưu cho  Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Xác nhận đăng ký; thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; quản lý chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; thống nhất quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ;

+ Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm: hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình;

+ Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.

+ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc; lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

+ Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án; giải pháp quản lý đo đạc bản đồ; quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực đo đạc bản đồ;

+ Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đo đạc bản đồ được cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo đạc bản đồ đối với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố, công chức chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý nhà nước về lĩnh vực đo đạc bản đồ;

+ Giúp Giám đốc sở thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực đo đạc bản đồ theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến lĩnh vực đo đạc bản đồ;

+ Tham mưu Giám đốc sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực đo đạc bản đồ theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

6. PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

- Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ chuyên môn làm tham mưu cho  Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước và khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

Về tài nguyên nước:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Tổ chức thẩm định các đề án, dự án về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, chuyển nước giữa các lưu vực sông thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Tổ chức thực hiện việc xác định ngưỡng giới hạn khai thác nước đối với các sông, các tầng chứa nước, các khu vực dự trữ nước, các khu vực hạn chế khai thác nước; kế hoạch điều hòa, phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn;

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo thẩm quyền; thực hiện việc cấp phép và thu phí, lệ phí về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra các hoạt động về tài nguyên nước quy định trong giấy phép;

+ Tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản, kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; tổ chức quản lý, khai thác các công trình quan trắc tài nguyên nước do địa phương đầu tư xây dựng;

+ Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật;

+ Tham gia tổ chức phối hợp liên ngành của Trung ương, thường trực tổ chức phối hợp liên ngành của địa phương về quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông.

Về khí tượng thuỷ văn:

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng ở địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân nhân dân tỉnh và kiểm tra việc thực hiện;

+ Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thuỷ văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn;

+ Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở Trung ương và địa phương trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn;

+ Tổng hợp và báo cáo tình hình, tác động của biến đổi khí hậu đối với các yếu tố tự nhiên, con người và kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất và kiến nghị các biện pháp ứng phó thích hợp.

Nhiệm vụ khác:

+ Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án; giải pháp quản lý tài nguyên nước và khí tuợng thủy văn; quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn;

+ Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn được cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố, công chức chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn;

+ Giúp Giám đốc sở thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn;

+ Tham mưu Giám đốc sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

LÃNH ĐẠO SỞ

 1. Giám đốc Sở : Bùi Anh Tuấn; Điện thoại: 0913.709867.
2. Phó giám đốc Sở : Lê Ngọc Thạch; Điện thoại: 0913.930323; email:
le_ngoc_thach@yahoo.com.
3. Phó giám đốc Sở: Lê Huyền; Điện thoại:0913.646084; email: huyen_stnmt@yahoo.com.vn
4. Phó giám đốc Sở: Nguyễn Tấn Tùng; Điện thoại :0913.930398; email:
ngtantung@gamil.com

5. Phó giám đốc Sở: Tống Mỹ Cường; Điện thoại: 0919.062054; email:
tongmycuong.qd@gmail.com