Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoáng sản
Khoáng sản
Quy định quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
01/10/2013 
 
Ngày 25/9/2013, Ủy ban tỉnh ban hành Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Theo quyết định này, UBND tỉnh quy định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản của các Sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi Trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Lao động TB&XH, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn; đồng thời Quyết định cũng quy định cụ thể việc phối hợp trong công tác lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; công tác thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản; việc thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động khoáng sản và việc báo cáo tình hình quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tải về: Quyet dinh ban hanh quan ly nha nuoc ve tnks Ninh Thuan 2013.pdf
KHOÁNG SẢN