Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đo đạc và Bản đồ
Đo đạc và Bản đồ
Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
02/07/2013 
 
Ngày 27/6/2013 tại hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Quy chế này là cơ sở để các phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng của UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND các xã, phường, các đơn vị thi công trong việc đẩy mạnh việc điều tra, rà soát, thống kê các thửa đất chưa được cấp GCN để tập trung toàn bộ nhân lực phục vụ cho công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và phấn đấu hoàn thành cơ bản trong năm 2013
Đo đạc -Bản đồ