Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đất đai
Đất đai
Qui hoạch sử dụng đất 
24/06/2013 
 

Ngày 20/6/2011, Hội đồng thẩm định  quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, xã tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp thẩm định Quy hoạch sử dụng đất năm đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận .

Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Hữu Nghị  (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) Chủ tịch Hội đồng , đồng chí Lê Ngọc Thạch (Phó giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường) Phó  Chủ tịch Hội đồng , các thành viên của Hội đồng thẩm định được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

 Tại cuộc họp UBND huyện Ninh Sơn phối hợp với đơn vị tư vấn  Báo cáo tóm tắt thuyết minh  Quy hoạch sử dụng đất năm đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Ninh Sơn

 Các thành viên tại cuộc họp đề nghị UBND huyện Ninh Sơn, đơn vị tư vấn giải trình một số chỉ tiêu, căn cứ pháp lý để xác định cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện và các quy hoạch khác.

 Sau khi UBND huyện Ninh Sơn, đơn vị tư vấn giải trình. Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận như sau:

 - Về cơ bản Quy hoạch sử dụng đất năm đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Ninh Sơn đã bám sát quy hoạch tổng thể pháp triển kinh tế xã hội của huyện và các quy hoạch khác trên địa bàn huyện.

 - Việc tính toán để xác định  quỹ đất từng giai đoạn là có căn cứ pháp và phù hợp với thực tiễn trên địa bàn huyện.

 - Về số liệu hiện trạng trong quy hoạch: Chủ tịch Hội đồng thẩm định yêu cầu UBND huyện Ninh Sơn, phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật đến tại thời điểm 2013 để tính toán cân đối quỹ đất trước khi trình Hội đồng nhân dân huyện Ninh Sơn thông qua.

UBND huyện Ninh Sơn, đơn vị tư vấn có trách nhiệm khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Ninh Sơn theo ý kiến đóng góp của các thành viên để phê duyệt theo quy định hiện hành./.

 

Đất đai