Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoáng sản
Khoáng sản
Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 
13/01/2014 
 

Ngày 03/01/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, khu vực không thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm:

- Các khu vực đã được cấp giấy phép thăm dò, cấp giấy phép khai thác khoáng sản;

- Các khu vực đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho thăm dò, khai thác khoáng sản;

- Các khu vực đã được xác định để khai thác cung cấp nguyên vật liệu phục vụ nhu cầu duy tu, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật tại các địa phương;

- Các khu vực quy hoạch khai thác đá chẻ, cát xây dựng tại các sông suối nhỏ và đất sét gạch ngói;

- Phần diện tích nằm xem kẹp giữa các khu vực đã được cấp phép thăm dò khai thác không đáp ứng được điều kiện để cấp phép thăm dò, khai thác cho tổ chức, cá nhân mới; các khu vực có công trình xây dựng, đê kè, không có đường đi… ; phần diện tích thuộc dự án nạo vét, thông luồng thoát lũ thượng lưu đập Nha Trinh và lạch chạy tàu cảng cá Đông Hải.

 Quyết định này cũng quy định, đối với các khu vực đã được cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác đã quá thời hạn theo quy định mà không nộp hồ sơ xin cấp phép khai thác thì mất quyền ưu tiên được cấp giấy phép khai thác đối với phần diện tích đã thăm dò (đối với trường hợp thăm dò) hoặc chưa xây dựng cơ bản mỏ, chưa tiến hành khai thác (trừ trường hợp bất khả kháng) thì sẽ bị thu hồi giấy phép khai thác và các khu vực này sẽ được đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Các khu vực đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho thăm dò, khai thác không nộp hồ sơ thăm dò trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày ban hành quyết định này thì sẽ bị thu hồi chủ trương.

Đối với các khu vực bị thu hồi chủ trương; các khu vực được xác định để khai thác cung cấp nguyên vật liệu phục vụ nhu cầu duy tu, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật tại các địa phương; các khu vực được cấp phép khai thác cát để phục vụ dự án đập Tân Mỹ và khu vực thuộc dự án nạo vét thông luồng thoát lũ thượng lưu đập Nha Trinh sau khi các dự án này kết thúc; các khu vực quy hoạch khai thác đá chẻ, cát xây dựng tại các sông suối nhỏ và đất sét gạch ngói sẽ tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp phép thăm dò, khai thác theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Đối với phần diện tích nằm xem kẹp giữa các khu vực đã được cấp phép thăm dò khai thác, các khu vực có công trình xây dựng, đê kè, không có đường đi… không đáp ứng được điều kiện để cấp phép thăm dò, khai thác cho 01 tổ chức, cá nhân mới, Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở ranh giới đề nghị thăm dò, khai thác của các đơn vị trong khu vực, khảo sát, lấy ý kiến và xem xét, giải quyết điều chỉnh phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo thăm dò, khai thác hết diện tích đã quy hoạch và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát đối với vùng giáp ranh giữa các khu vực đã được cấp phép.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem QĐ số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 tại đây.

KHOÁNG SẢN