Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đo đạc và Bản đồ
Đo đạc và Bản đồ
Nhiệm vụ và quyền hạn về đo đạc bản đồ 
28/12/2009 
 
Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố; tổ chức thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, tiếp nhận từ Bộ Tài nguyên và Môi trường bản đồ địa hình để khai thác sử dụng, quản lý theo quy định

 

- Căn cứ các chế độ, quy phạm, quy trình, các chỉ tiêu định mức kinh tế-kỹ thuật, chất lượng sản phẩm về công tác đo đạc - bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành để xây dựng các văn bản pháp quy trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành việc quản lý thống nhất về kinh tế-kỹ thuật, chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ, đơn giá đo đạc bản đồ;
- Xây dựng hệ thống lưới tọa độ, độ cao tăng dày khu vực địa phương; thành lập hệ thống bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề;
- Phối hợp với Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý địa danh, địa giới hành chính; tổ chức hiệu chỉnh và cập nhật các biến động tư liệu, số liệu về địa giới hành chính; tổ chức cắm mốc giới địa giới hành chính.
- Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các phương án đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền của thành phố. Thẩm định và xét duyệt các phương án thi công đo đạc và bản đồ của các tổ chức và các ngành có liên quan;...