Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động chung
Hoạt động chung
Một số kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng 
12/02/2014 
 

Thi đua là cùng nhau đưa hết tài năng, sức lực nhằm thúc đẩy lẫn nhau đạt thành tích tốt nhất trong công tác. Ngay từ những ngày mới thành lập Nước - Đảng và Bác Hồ đã hết sức quan tâm đến công tác thi đua - khen thưởng. Người nói: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày".

Trong thành quả xây dựng và bảo vệ tổ quốc của cách mạng Việt Nam từ trước đến nay luôn gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ái quốc. Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Quốc hội ban hành Luật Thi đua - khen thưởng năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2005, hệ thống văn bản hướng dẫn về công tác thi đua - khen thưởng ngày càng được hoàn chỉnh, công tác thi đua - khen thưởng đã đi vào nề nếp. Tạo điều kiện quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước đề ra.

Đã có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ các phong trào thi đua như việc thường xuyên nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các cấp về vị trí, vai trò công tác thi đua - khen thưởng; Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Sự phối hợp giữa cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua. v.v.

Một trong những bài học kinh nghiệm qua tổ chức phòng trào thi đua đó là: Nêu cao vai trò của người cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua - khen thưởng. Khi nói đến thi đua là nói đến phong trào; chúng ta thường vẫn có câu cán bộ nào phong trào đó hàm ý đề cao về vai trò của người lãnh đạo, người cán bộ trực tiếp làm phong trào. Đối với người làm công tác thi đua, ngoài việc nắm vững các chủ trương đường lối của Đảng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cần có lòng nhiệt tình với công việc và phải có năng lực trong tổ chức phong trào, gần gũi với mọi người, cụ thể, tỉ mỉ trong từng công việc. Người làm công tác phong trào cần có năng lực tổ chức để hướng cho mọi người trong tập thể phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Một kinh nghiệm nhỏ nữa trong công tác thi đua - khen thưởng đó là thực hiện việc khen thưởng công bằng, kịp thời. Về tâm lý chung của mỗi người điều mong muốn được Lãnh đạo đánh giá đúng sự cố gắng, tích cực của bản thân mình. Mỗi lời động viên, khích lệ đúng lúc của người lãnh đạo sẽ có tác dụng tích cực, làm cho người được khen có tâm trạng phấn khởi hơn và kết quả công việc đương nhiên sẽ tốt hơn. Trong một tập thể có nhiều người như thế sẽ tạo không khí vui tươi đoàn kết, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Việc khen thưởng không nhất thiết phải đến kỳ sơ kết, tổng kết phong trào mới đưa bình xét mà cần phải tiến hành hàng ngày; thực chất của việc khen thưởng nặng về yếu tố tinh thần. Thực hiện tốt điều này là chúng ta đã duy trì được thường xuyên phong trào thi đua như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn "Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày"./.

văn phống Sở 
Tin đã đưa
(04/03)
(03/03)
(26/02)
(24/02)
(23/02)
(09/02)
(04/02)
(03/02)
(28/01)
(27/01)