Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận 
25/09/2013 
 
Thực hiện Quyết định số 2210/QĐ-STNMT ngày 27/8/2013 của Giám đốc Sở Tài ngyuyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước đối với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận. Ngày 04/9/2013 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2210/QĐ-STNMT đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận.
Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận có nhiệm vụ chính là quản lý và khai thác các hồ chứa thủy lợi phục vụ nước cho sản xuất lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp và các yêu cầu dân sinh khác trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 10/2012 Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý, khai thác 16 hồ chứa nước các loại, với tổng dung tích thiết kế Vtb là 147,54 triệu m3 nước, cụ thể: hồ Sông Sắt: 69,33 triệu m3; hồ Sông Trâu: 31,53 triệu m3; hồ Tân Giang: 13,39 triệu m3; hồ CK7: 1,43 triệu m3; hồ Suối Lớn: 1,1 triệu m3; hồ Bầu Ngứ: 1,6 triệu m3; hồ Ma Trai: 0,48 triệu m3; hồ Ba Chi: 0,4 triệu m3; hồ Nước Ngọt: 1,81 triệu m3; hồ Ông Kinh: 0,83 triệu m3; hồ Thành Sơn: 3,05 triệu m3; hồ Tà Ranh: 0,89 triệu m3; hồ Bầu Zôn: 1,68 triệu m3; hồ Phước Nhơn: 0,78 triệu m3; hồ Trà Co: 10,1 triệu m3; hồ Cho Mo: 8,79 triệu m3. Hiện nay Công ty đang trong quá trình tiếp nhận thêm 04 hồ chứa: hồ Sông Biêu, huyện Thuận Nam; hồ Lanh Ra, huyện Ninh Phước; hồ Bà Râu, huyện Thuận Bắc và hồ Phước Trung, huyện Bác Ái.

Qua kiểm tra, Công ty có sai phạm như sau:

Về quản lý khai thác, sử dụng các hồ chứa:

Công ty đã quản lý và khai thác, sử dụng 16 hồ chứa, nhưng mới xin cấp phép khai thác, sử dụng 05 hồ chứa: Bàu Ngứ, hồ Ma Trai, hồ Ba Chi, hồ Ông Kinh và hồ Nước Ngọt. Số hồ chứa còn lại Công ty chưa lập hồ sơ xin cấp phép, trong đó có 08 hồ  thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh và 03 hồ (Sông Sắt, Sông Trâu, Tân Giang) thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công ty chưa thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động khai thác, sử dụng về số lượng và chất lượng nước theo quy định tại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với các hồ chứa đã được cấp giấy phép (các hồ: Bàu Ngứ, Ma Trai, Ba Chi, Ông Kinh và Nước Ngọt).

Tình hình chấp hành pháp luật về môi trường:

Tại thời điểm kiểm tra Công ty chỉ xuất trình được Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt), phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của 05  hồ chứa: Tân Giang, Sông Biêu, Tà Ranh, Bà Râu và Thành Sơn. Công ty chưa thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được xác nhận đối với 05 hồ chứa: Tân Giang, Sông Biêu, Tà Ranh, Bà Râu và Thành Sơn.Đoàn kiểm tra đã kiến nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận phải lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các hồ chứa chưa được cấp phép theo quy; thực hiện nghiêm túc báo cáo định kỳ các nội dung quy định trong giấy phép đối với các hồ chứa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp  phép; thực hiện nghiêm túc chương trình giám sát chất lượng môi trường định kỳ 05 hồ chứa (Tân Giang, Sông Biêu, Tà Ranh, Bà Râu, Thành Sơn) theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được xác nhận và tiến hành lập hồ sơ môi trường cho các hồ còn lại (chưa có hồ sơ môi trường) sau khi có hướng dẫn mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tài nguyên nước 
Tin đã đưa
(17/06)
(12/06)
(20/05)
(20/05)
(06/05)
(06/05)
(17/05)
(17/05)
(03/05)
(03/05)