Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động chung
Hoạt động chung
Kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng 
23/05/2014 
 

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 và việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. Chiều ngày 21/5/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp thông qua kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại Sở (đợt 1) năm 2014.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; cùng tham gia có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng chuyên môn; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, phó phòng chuyên môn các đơn vị trực thuộc; Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, đơn vị; Công chức, viên chức bộ phận “một cửa”.

Tại cuộc họp, Văn phòng Sở đã thông qua báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát, đánh giá sự hài lòng đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại Sở.     

Qua khảo sát, mức độ hài lòng chung đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại Sở Tài nguyên và Môi trường đạt tỷ lệ khá cao (96,88%). Ngoài ra, về cơ sở vật chất; tinh thần, thái độ phục vụ; tính chuyên nghiệp; thời gian giải quyết hồ sơ; thu phí, lệ phí cũng đạt tỷ lệ hài lòng cao (84% trở lên). Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, thông qua việc đánh giá vẫn còn một số tồn tại như: Tính chuyên nghiệp trong xử lý công việc; việc tiếp thu, ghi nhận và phản hồi các ý kiến, khiếu nại, không hài lòng của tổ chức, công dân; tiếp thu các phản ánh, kiến nghị, góp ý và phản hồi các phản ánh, kiến nghị, góp ý; tinh thần, thái độ phục vụ; thời gian giải quyết hồ sơ …

Cán bộ, công chức, viên chức tham dự họp đã tham gia ý kiến, thảo luận sôi nổi để bàn các giải pháp cải thiện chất lượng và nâng cao mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền - Phó Giám đốc Sở đã quán triệt, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Về công khai thủ tục hành chính: Chủ động cung cấp thông tin về các thủ tục hành chính do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và các điều kiện, cách thức tiếp cận; chủ động nắm bắt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời; thay vì chờ đến khi người dân và doanh nghiệp có yêu cầu mới phục vụ. Đa dạng hóa hình thức cung cấp thông tin, chú trọng tương tác trực tiếp, thường xuyên; công bố công khai, rộng rãi và hướng dẫn cụ thể cách thức tiếp cận, sử dụng các dịch vụ trực tuyến qua mạng internet.

- Về tính chuyên nghiệp trong xử lý công việc: Công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc (đặc biệt tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ) cần nâng cao tính chuyên nghiệp thể hiện bằng cách làm việc bài bản, thông suốt theo một trình tự chặt chẽ, thành thạo và theo quy trình đã được xác định; am hiểu, có kiến thức (đặc biệt là kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công việc đang đảm nhận) và có thái độ chuẩn mực đối với công việc của mình.

- Về tiếp thu, ghi nhận và phản hồi các ý kiến, khiếu nại, không hài lòng của tổ chức, công dân: Công chức, viên chức cần nắm chắc các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước để phản hồi các ý kiến, khiếu nại, không hài lòng của tổ chức, công dân; giải thích và trả lời kịp thời, rõ ràng, thỏa đáng các thắc mắc của tổ chức, công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Lãnh đạo các phòng, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm cơ chế tiếp nhận, xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của phòng, đơn vị; xem đây là kênh quan trọng để giúp các phòng, đơn vị kịp thời phát hiện những thiếu sót, khiếm khuyết, những vấn đề cần ưu tiên, từ đó không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ.

 - Về thủ tục hồ sơ theo quy định hiện hành: Tăng cường kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính; tiến hành rà soát, đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa các biểu mẫu, các thủ tục hành chính để tổ chức và công dân dễ dàng thực hiện. Nghiêm cấm việc yêu cầu tổ chức, công dân phải bổ sung những loại giấy tờ khác ngoài thành phần hồ sơ theo quy định và đã công khai, niêm yết.

- Về thời gian giải quyết hồ sơ: Thống nhất việc thực hiện quy trình phối hợp tiếp nhận và xử lý công việc, đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ trước hẹn và đúng hẹn (trường hợp bất khả kháng, hồ sơ bị trễ hẹn có lý do chính đáng thì phải trả lời và giải thích cho tổ chức, công dân hiểu).

- Về thu phí, lệ phí: Đảm bảo việc thu phí, lệ phí theo đúng quy định. Nghiêm cấm việc yêu cầu tổ chức, công dân phải nộp thêm các khoản phí, lệ phí ngoài quy định đã công khai, niêm yết.

 - Về tinh thần, thái độ phục vụ: Cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao ý thức trong việc tiếp công dân, tổ chức (tiếp đón phải lịch sự, nhiệt tình, chu đáo hơn, có sự hướng dẫn rõ ràng, tránh phải đi lại nhiều lần). Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chỉ đạo, quán triệt công chức, viên chức cải thiện thái độ làm việc, nâng cao trách nhiệm phục vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh, xử lý ngay các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu; công khai kết quả xử lý và có giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tạo môi trường giao tiếp văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

 Đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các giải pháp nêu trên một cách đồng bộ nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đây cũng là tiêu chí quan trọng để xếp hạng kết quả cải cách hành chính; bình xét thi đua, khen thưởng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm./.

Van Phong So