Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đo đạc và Bản đồ
Đo đạc và Bản đồ
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ 
11/05/2013 
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 49/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc-bản đồ.

Theo đó, đối tượng nộp phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc-bản đồ bao gồm: Tổ chức, cá nhân có khai thác, sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ tại Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam- Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đơn vị có chức năng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và cung cấp thông tin, tư liệu đo đạc-bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư cũng quy định rõ mức thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ tại Biểu mức thu phí ban hành kèm thông tư.

Đơn vị thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ được trích để lại 60% trên tổng số tiền phí thu được, 40% tổng số tiền phí còn lại sẽ được nộp vào NSNN theo quy định của Mục ngân sách hiện hành.

Đơn vị sử dụng 60% số tiền phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ để chi dùng cho các nội dung sau: chi tiền lương, tiền công, các khoản có tính chất tiền lương, tiền công, chi phí trực tiếp phục vụ cho công việc thu phí, chi phí nguyên vật liệu phục vụ công tác bảo quản và sử dụng tư liệu...

Đơn vị thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ phải quản lý, sử dụng số tiền phí được để lại đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo đúng quy định.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013. Thay thế Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 và Thông tư số 92/2012/TT-BTC ngày 04/6/2012 của Bộ Tài chính.

Văn Sỹ-Trung tâm CNTT