Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Từ khóa  
Hiển thị: [5] 10 15 20 kết quả
Ngày 11/3/2014, sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơntrình bày của Bà đề ngày 04/3/2014 về việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất....

Tạikhoản 4, Điều 210 Luật Đất đai 2013 quy định: Trường hợp hộ gia đình, cá nhânsử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa đượccấp Giấy chứng nhận thì thời hạn sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận tính từngày Luật này có hiệu lực thi hành....

DOANH NGHIEP THANH TIEN CO CHI NHAN TAI NINH THUAN TU KHI DN CO GIAY PHEP DEN NAY THI CO MOT SOCAC BO DA BAO CHE CHO MOT SO HO LAY CAT VO TOI VA GAN CHAN CAU XOM DEN XA CONG HAIMA KHONG GIAM NOI DONG NGHIA VOI VIEC BAO CHE....