Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Biển và Hải đảo
Biển và Hải đảo
Điều tra thực trạng, nhu cầu sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ 
08/10/2013 
Vùng biển ven bờ thuộc xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam
Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ được xem là bước đầu tiên trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) tài nguyên – môi trường vùng bờ của mỗi địa phương ven biển; phục vụ chính xác, hiệu quả cho công tác Quản lý tổng hợp vùng bờ và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương có biển.

Ninh Thuận là tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có địa giới chung với các tỉnh Khánh Hoà ở phía Bắc, Bình Thuận ở phía Nam, Lâm Đồng ở phía Tây, phía Đông là biển Đông. Bờ biển Ninh Thuận dài hơn 105 km với vùng lãnh hải rộng trên 18.000 km2, có 3 cửa biển là Đông Hải, Cà Ná, Khánh Hải. Vùng biển Ninh Thuận là một trong bốn ngư trường lớn nhất và giàu nguồn lợi về các loài hải sản của cả nước, nhiều tiềm năng để phát triển du lịch và khai thác, nuôi trồng thuỷ sản. Bờ biển Ninh Thuận có các bãi tắm nổi tiếng như Ninh Chử, Cà Ná… với bờ biển dài, lãnh hải rộng, Ninh Thuận có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế biển.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng khai thác sử dụng tài nguyên - môi trường vùng ven biển của tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của vùng ven biển nói riêng cho đến nay hầu như chưa được thực hiện. Từ đó, nguồn CSDL tài nguyên – môi trường vùng bờ phục vụ công tác Quản lý tổng hợp vùng bờ của tỉnh theo quy định, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Ninh Thuận cho đến nay là hoàn toàn không có. Đó là một thách thức lớn cho quá trình quản lý, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, rất cần một giải pháp hữu hiệu, thiết thực; giúp cho các cấp chính quyền của tỉnh xác định chính xác thực trạng tài nguyên – môi trường ven biển, tạo bức tranh tổng thể về hiện trạng sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, tạo nguồn thông tin đầu vào phục vụ cho việc xây dựng hệ thống CSDL và thông tin tổng hợp vùng bờ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu của Quản lý tổng hợp vùng bờ, đồng thời giúp các ngành, các cấp có những dữ liệu về vùng bờ phục vụ cho việc hoạch định các kế hoạch, chương trình phát triển; cũng như có những giải pháp, biện pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ hợp lý, hiệu quả; phục vụ cho mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế biển lâu dài của địa phương theo hướng phát triển bền vững.

Trên cở sở đó, vừa qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy ý kiến các ngành việc triển khai xây dựng Dự án “Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ để xây dựng CSDL tài nguyên – môi trường vùng bờ tỉnh Ninh Thuận phục vụ công tác Quản lý tổng hợp vùng bờ của tỉnh trong thời gian tới” để trình UBND tỉnh cho chủ trương triển khai dự án.

Dự án sẽ triển khai điều tra tại tất cả các huyện, thành phố ven biển và vùng biển ven bờ khoảng cách 6 hải lý tính từ đường bờ biển của tỉnh, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ sau:

- Đánh giá tổng quát hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Ninh Thuận.

- Đề xuất một số giải pháp quản lý tài nguyên, môi trường thích hợp bảo đảm phát triển bền vững.

- Lập cơ sở dữ liệu thông tin tổng hợp để phục vụ cho việc xây dựng chương trình Quản lý tổng hợp vùng bờ tại tỉnh trong thời gian tới.

Tin rằng, khi Dự án được thực hiện sẽ phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước của địa phương, làm cơ sở vững chắc cho việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội dựa trên quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Chiến lược biển quốc gia đến năm 2020 đã đặt ra

CHI CỤC BIỂN