Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đo đạc và Bản đồ
Đo đạc và Bản đồ
Đăng ký nhu cầu trích đo địa chính phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
05/05/2014 
 
          Căn cứ văn bản số 1151/STNMT-ĐĐ ngày 23/4/2014 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ thực hiện giải quyết các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các huyện tại cuộc họp giao ban qúy I năm 2014, phòng Đo đạc bản đồ đã liên hệ trực tiếp với các Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc và Ninh Hải để tổng hợp nhu cầu cần phải trích đo địa chính để phục vụ ngay cho công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận). 

Tuy nhiên đến nay chỉ có phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải đăng ký diện tích đo đạc 806 ha tại các xã Xuân Hải, Hộ Hải và Nhơn Hải nhưng chưa có bản đồ khoanh vẽ vị trí các khu vực cần trích đo địa chính gửi về cho Sở.

Để hoàn thành nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận tại quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện khẩn trương rà soát và đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường diện tích cần đo đạc có thể đưa vào xét cấp giấy chứng nhận ngay, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đăng ký (chỉ đăng ký diện tích cần đo đạc để cấp giấy chứng nhận lần đầu) và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/5/2014 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

Đơn vị nào không đăng ký, xem như không có nhu cầu trích đo địa chính để phục vụ cấp giấy chứng nhận năm 2014./.

Do Dac ban do