Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động chung
Hoạt động chung
Cuộc họp giao ban với các phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố 
26/02/2014 
 
Ngày 14/02/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp giao ban với các phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2014; trong đó tập trung bàn biện pháp giải quyết những vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Căn cứ kết quả cuộc họp, đ/c Bùi Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2014. Cụ thể như sau:

1. Về lĩnh vực quản lý đất đai.

- Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) cấp xã, chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành việc thẩm định.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch chi tiết sử dụng đất đến năm 2015 cấp huyện.

- Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2013, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Khẩn trương rà soát và tổng hợp các vướng mắc trong việc tổ chức, triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương, những kiến nghị, đề xuất (nếu có); báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 21/02/2014 để chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp tỉnh.

- Duy trì, củng cố Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện; xây dựng kế hoạch chi tiết và thường xuyên cử cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trực tiếp xuống địa bàn cấp xã để hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án đã được giao đất; đất nông nghiệp xen kẽ trong lâm phần; thành lập Đoàn kiểm tra xác định hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất đối với các dự án có tranh chấp, lấn chiếm, sang nhượng … báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý từng trường hợp cụ thể; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và tiếp tục thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với đất xâm canh. 

- Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Phối hợp, kiểm tra việc thực hiện xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai của các đơn vị tư vấn trên địa bàn huyện.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn cấp huyện.

- Bố trí cán bộ, công chức, viên chức tham dự tập huấn việc thu phí thẩm định quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính tổ chức.

2. Về lĩnh vực khoáng sản.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc tận thu khai thác khoáng sản trên địa bàn cấp huyện đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép khai thác.

3. Về lĩnh vực môi trường.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

- Tham mưu thành lập Tổ cộng đồng tại các khu dân cư để giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

- Giải quyết cơ bản vệ sinh môi trường ở nông thôn.

4. Về lĩnh vực thanh tra.

- Ký kết quy chế phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với Thanh tra huyện trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

- Phấn đấu giải quyết đạt 95% số đơn thư, vụ việc trong năm 2014.

5. Về lĩnh vực Tài nguyên nước.

- Tăng cường công tác quản lý việc khai thác nước mặt, nước ngầm trên địa bàn cấp huyện.

6. Về lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai ứng dụng phần mềm TDOffice (Văn phòng điện tử) tại phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

7. Công tác khác:

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố lập báo cáo hàng tháng gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp trước ngày 18 hàng tháng. Thực hiện việc góp ý các văn bản dự thảo của ngành có liên quan đến công tác tài nguyên môi trường cấp huyện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo và tham mưu UBND cấp huyện bố trí lịch làm việc với lãnh đạo Sở về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2014.

- Đề nghị các phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tiếp tục gửi câu hỏi những vướng mắc qua mục hỏi đáp chuyên môn nghiệp vụ; theo dõi giấy mời họp trên trang web của Sở và định kỳ có trách nhiệm tham gia đưa tin, bài hoạt động tài nguyên và môi trường tại địa phương lên trang web của Sở.

- Các vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trả lời bằng văn bản sau khi họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(04/03)
(03/03)
(26/02)
(24/02)
(23/02)
(09/02)
(04/02)
(03/02)
(28/01)
(27/01)