Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Môi trường
Môi trường
Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 
10/06/2014 
 

Ngày 29 tháng 4 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. 

Nghị định này quy định các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là cơ sở) đến thời điểm ngày 05/6/2011 đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, ngoài việc bị xử phạt theo quy định của pháp luật, được gia hạn thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm đến trước ngày 31/12/2014. Biện pháp khắc phục hậu quả được hướng dẫn thực hiện bằng hình thức lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (tuỳ theo quy mô, tính chất của cơ sở tương đương đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường) trình cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt, xác nhận theo quy định.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2014 và thay thế khoản 3, Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Tiếp theo, ngày 05 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP nói trên

Thông tư quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2014.

Toàn văn Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ và Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường