Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Biển và Hải đảo
Biển và Hải đảo
Chi cục Biển làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
20/03/2014 
 

Được sự ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 19/3/2014, Chi cục Biển có buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị triển khai giai đoạn II, hợp tác với Tổ chức đối tác quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA) về thực hiện dự án: “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á (2014-2018) tại Việt Nam” .

Tại buổi họp, các bên tham gia đã tiến hành thảo luận về thực trạng kinh tế - xã hội và tự nhiên vùng bờ tỉnh Ninh Thuận, lựa chọn nội dung ưu tiên trong triển khai dự án giai đoạn II tại tỉnh Ninh Thuận; thảo luận các nội dung để tiến hành xây dựng quy chế phối hợp 3 bên trong việc quản lý và thực hiện dự án nêu trên giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, địa phương và PEMSEA.

Kết thúc buổi làm việc, Chi cục Biển đăng ký nội dung thực hiện dự án đối với tỉnh Ninh Thuận: “Áp dụng quản lý tổng hợp để phục hồi môi trường sinh thái vùng ven biển, bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. Đồng thời, đại diện Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng ghi nhận và bổ sung nội dung xác định Chi cục biển và hải đảo các tỉnh là cơ quan đầu mối, văn phòng ban chỉ đạo triển khai dự án quản lý tổng hợp vùng bờ tại mỗi địa phương để xây dựng quy chế phối hợp 3 bên trong việc quản lý và thực hiện dự án./.
CC Biển