Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đất đai
Đất đai
Ba vấn đề lớn về quản lý đất đai 
19/10/2012 
 

   Tại cuộc họp ngày 07/3/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo ba vấn đề lớn về quản lý đất đai.
Về tiến độ và kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD đất): 
Tính đến ngày 31/12/2011, Tổng cục Quản lý đất đai đã thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính trên cả nước với tổng diện tích trên 25 triệu ha đất, chiếm 76% tổng diện tích cần đo đạc. Các địa phương trong cả nước đã cấp được 35.394.800 GCNQSD đất các loại với tổng diện tích 20,264 triệu ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp đạt 85,1% diện tích, đất lâm nghiệp đạt 86,3%, đất nuôi trồng thủy sản đạt 83,8%, đất ở nông thôn đạt 79,3%, đất ở đô thị đạt 63,5%, đất chuyên dùng đạt 60,5%, đất cơ sở tôn giáo đạt 81,6%...

 

    Toàn bộ 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành bảng giá đất năm 2012 và công bố công khai bảng giá đất. Việc xác định giá đất nông nghiệp chủ yếu được thực hiện trên cơ sở phân tích kết quả điều tra, khảo sát các mức chi phí, thu nhập để xác định giá theo phương pháp thu nhập nên giá đất nông nghiệp năm 2012 của nhiều địa phương quy định đã sát và phù hợp hơn với thực tế, so với các năm trước.

    Về xử lý vấn đề hết hạn giao đất theo Luật Đất đai năm 1993: Theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003, khi hết thời hạn giao đất (20 năm đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và 50 năm đối với đất trồng cây lâm năm và rừng sản xuất), nếu người dân có nhu cầu và trong quá trình sử dụng đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch sẽ tiếp tục sử dụng phần đất đó mà không gây bất cứ sự xáo trộn nào. Luật Đất đai cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giao đất. Người dân cần hiểu đúng, đầy đủ về bản chất của Luật, cụ thể: hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối thường trú tại địa phương đang sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc đất do Nhà nước giao theo phương án giao đất nông nghiệp đã được phê duyệt trước đây nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được điều chỉnh thời hạn sử dụng đến năm 2033 (thêm 20 năm nữa) trên GCN đã được cấp. Khi người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện các quyền của người sử dụng đất (thế chấp, chuyển nhượng), thì đến Văn phòng Đăng ký QSD đất cấp huyện để làm thủ tục điều chỉnh thời hạn trên GCN.

    Về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân không thường trú tại địa phương sử dụng đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp khó giao, khó chia, đất trống, đồi núi trọc, đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất có mặt nước… được các địa phương cho đấu thầu, giao, cho thuê có thời hạn đến nay đã hết thời hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được gia hạn sử dụng. Người sử dụng đất phải làm thủ tục để được gia hạn sử dụng đất theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    Việc cấp GCN mới, khi thực hiện việc dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới hoặc người sử dụng đất có nhu cầu cấp GCN mới thì thời hạn sử dụng đất ghi trên GCN là đến năm 2033.

    Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất chuyên trồng lúa nước và trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu tiếp tục sử dụng, xin gia hạn sử dụng hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn sử dụng đất.

    Về dự thảo Luật Đất đai năm 2003: Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 trình Chính phủ xem xét vào tháng 6/2012, sau đó xin ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân đê chỉnh sửa và trình Quốc hội vào kỳ họp tới.

Văn phòng Sở