Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
UBND huyện họp nghe báo cáo tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia 
10/08/2020 
 
          Sáng ngày 06/8/2020, Chủ tịch UBND huyện Lê Huyền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia đến tháng 7 năm 2020.
            Cùng dự có Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; các Phó Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND các xã; vắng có lý do: UBND xã Phước Diêm.

Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch đến ngày 04/8/2020, kết quả thực hiện giải ngân đối với nguồn vốn được giao từ đầu năm, giải ngân được 15.661.806.710/42.684.000.000 đồng, đạt 37% (Vốn cân đối ngân sách địa phương 4.427.864.250/21974.000.000 đồng đạt 20%; vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia 11.233.942.460/20.710.000.000 đồng đạt 54%); nguồn vốn được UBND tỉnh bổ sung trong năm đang triển khai các thủ tục đầu tư và chỉ giải ngân đối với nguồn vốn Ấn Độ 904.000.000/904.000.000 đồng đạt 100%, vốn cân đối ngân sách địa phương đầu tư cho Trường Tiểu học Sơn Hải và Phước Lập 6 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương đầu tư Kè chống sạt lở KV cảng Cà Ná 25 tỷ đồng hiện đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.


(Đồng chí Lê Huyền - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp)

            Xác định nhiệm vụ giải ngân các nguồn vốn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên phải có giải pháp cụ thể để đảm bảo tiến độ thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, ngay từ những tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã chủ động chỉ đạo sớm phân khai cho các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ đầu tư. Các Chủ đầu tư đã chủ động triển khai các bước thủ tục đầu tư, lựa chọn danh mục đầu tư thiết thực và có kế hoạch cụ thể, giải pháp thực hiện phù hợp, công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong những tháng cuối năm đảm bảo giải ngân theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2020 chủ yếu tập trung triển khai các thủ tục đầu tư, các bước tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện, một số nguồn vốn đầu tư lớn mới được UBND tỉnh  phân bổ (vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn ngân sách Trung ương đầu tư Kè chống sạt lở KV cảng Cà Ná); là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020 nên có nhiều thay đổi về chính sách, giá như: Thủ tục triển khai một số dự án chuyển tiếp kéo dài vướng bởi Luật đầu tư công năm 2019, giá nhân công thay đổi, …; nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp.

Để đảm bảo mục tiêu, hiệu quả, tiến độ giải ngân các nguồn vốn ngân sách theo kế hoạch đã giao cho các Chủ đầu tư trong năm 2020, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đó là: Tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn và công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng ngân sách nhà nước theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Văn bản số 1896/UBND-KT ngày 22/6/2020. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua; nâng cao tinh thần trách nhiệm tập thể, cá nhất và người đứng đấu đảm bảo không để xảy ra trường hợp chậm triển khai, trả vốn đã được giao, bố trí vốn do phát sinh từ nguyên nhân chủ quan. Trường hợp đến ngày 30/9/2020 giải ngân dưới 60% kế hoạch hoặc trả vốn thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND huyện, quy định pháp luật và Nhân dân; theo dõi, đôn đốc các Nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới. Khẩn trương tiến hành thủ tục lập hoặc thuê tư vấn lập hồ sơ, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư các hạng mục; đẩy nhanh tiến độ thực hiện sau khi khởi công, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động, nhất là ưu tiên tập trung triển khai các công trình trường học. Đối với các công trình duy tu, bảo dưỡng: Đề nghị các Chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện khẩn trương lập, hoặc thuê tư vấn lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, lựa chọn nhà thầu, sớm bàn giao mặt bằng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ, phấn đấu giải ngân trong Quý III/2020. Đối với các Tiểu dự án phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp: UBND các xã tiếp tục rà soát, triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, mô hình chuyển đổi cây trồng, đủ điều kiện hỗ trợ theo theo Quyết định 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 và Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh; với mục tiêu người dân phải tiếp cận được nguồn vốn sớm để kịp thời hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần cải thiện đời sống; công tác Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin khẩn trương phối hợp UBND các xã, Trung tâm dạy nghề trong tỉnh triển khai các lớp nghề theo chỉ tiêu đề ra, tuyên truyền, xác định mục tiêu lâu dài của việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải đáp ứng được yêu cầu cung cấp lao động phục vụ cho huyện phát triển công nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, gắn với giải quyết việc làm và định hướng nghề nghiệp; phấn đấu giải ngân theo kế hoạch....

Phan Thủy