Tin khác
Tin khác
Thuận Nam tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm 1,91%. 
05/11/2019 
 

         Cuối năm 2018, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 1.482 hộ, đến tháng 11/2019, tổng số hộ nghèo giảm xuống còn 1.203 hộ, chiếm tỷ lệ 7,3%, giảm 1,91% so với năm 2018. Tổng số hộ cận nghèo 1.153 hộ, chiếm tỷ lệ 7%, giảm 1,18% so với năm 2018.

          Nguyên nhân giảm là do trong năm 2019, trên địa bàn huyện triển khai nhiều chính sách giảm nghèo như: hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi, công tác giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn ...đặc biệt là các dự án năng lượng triển khai trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng thêm thu nhập cho người dân
Vân Lê