Tin khác
Tin khác
Thuận Nam chuyển tiếp giao khoán trên 3.300 ha rừng 
08/11/2019 
 

      Năm 2019, Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam, đã giao khoán chuyển tiếp 3.375 ha rừng cho 05 đơn vị quản lý. Trong đó, nhóm cộng đồng các thôn Phước Lập 1, 2 xã Phước Nam 983 ha; nhóm cộng đồng thôn Lạc Tiến xã Phước Minh 697 ha; nhóm cộng đồng thôn Thương Diêm, xã Phước Diêm là 467 ha; Công an huyện 763 ha, Công an tỉnh Ninh Thuận 465 ha. Hiện nay, các đơn vị nhận khoán đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên rừng không bị thiệt hại, trong khu vực rừng quản lý, không có tình trạng phá rừng...

Vân Lê